Java ile Md5 Hash ile Şifreleme

Java dilinde Md5 algoritması ile şifreleme yapan bir kod için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz.


import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;

public class MD5EncryptionExample {
  public static void main(String[] args) {
    String input = "hello world"; // Şifrelenecek metin

    String encryptedText = calculateMD5Hash(input);

    System.out.println("Orijinal Metin: " + input);
    System.out.println("Şifrelenmiş Metin (MD5): " + encryptedText);
  }

  public static String calculateMD5Hash(String input) {
    try {
      // MD5 algoritmasını kullanarak bir MessageDigest nesnesi oluşturma
      MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("MD5");
      
      // Girilen metni byte dizisine dönüştürme ve MD5 ile şifreleme
      byte[] inputBytes = input.getBytes();
      byte[] hashBytes = md.digest(inputBytes);
      
      // Byte dizisini hexadecimal formata dönüştürme
      StringBuilder sb = new StringBuilder();
      for (byte b : hashBytes) {
        sb.append(String.format("%02x", b));
      }
      return sb.toString();
    } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
      e.printStackTrace();
      return null;
    }
  }
}


 • Bu Java kodu, belirli bir metni MD5 algoritması kullanarak şifreler.
 • calculateMD5Hash adında bir yöntem tanımlanır. Bu yöntem, bir giriş dizesini alır ve onu MD5 ile şifreler.
 • MessageDigest.getInstance("MD5") ile MD5 algoritmasını kullanarak bir MessageDigest nesnesi oluşturulur.
 • digest yöntemi, girilen metni MD5 ile şifreler ve bir byte dizisi olarak döndürür.
 • Şifrelenmiş byte dizisi daha sonra hexadecimal formata dönüştürülür ve bir string olarak döndürülür.
 • Örnekte, "hello world" gibi bir metin şifrelenir ve şifrelenmiş metin konsola yazdırılır.

Bu Java kodunu kullanarak istediğiniz metni Md5 formatında şifreleyebilirsiniz.