C# ile Md5 Hash ile Şifreleme

C# dilinde Md5 algoritması ile şifreleme yapan bir kod için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz.


using System;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;

namespace MD5EncryptionExample
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string input = "hello world"; // Şifrelenecek metin

      string encryptedText = CalculateMD5Hash(input);

      Console.WriteLine("Orijinal Metin: " + input);
      Console.WriteLine("Şifrelenmiş Metin (MD5): " + encryptedText);
    }

    static string CalculateMD5Hash(string input)
    {
      // Girilen metni MD5 ile şifreleme
      using (MD5 md5 = MD5.Create())
      {
        byte[] inputBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(input);
        byte[] hashBytes = md5.ComputeHash(inputBytes);

        // Byte dizisini hexadecimal formata dönüştürme
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        for (int i = 0; i < hashBytes.Length; i++)
        {
          sb.Append(hashBytes[i].ToString("x2"));
        }
        return sb.ToString();
      }
    }
  }
}


 • Bu C# kodu, belirli bir metni MD5 algoritması kullanarak şifreler.
 • CalculateMD5Hash adında bir yöntem tanımlanır. Bu yöntem, bir giriş dizesini alır ve onu MD5 ile şifreler.
 • MD5.Create() ile bir MD5 nesnesi oluşturulur.
 • ComputeHash yöntemi, girilen metni MD5 ile şifreler ve bir byte dizisi olarak döndürür.
 • Şifrelenmiş byte dizisi daha sonra hexadecimal formata dönüştürülür ve bir string olarak döndürülür.
 • Örnekte, "hello world" gibi bir metin şifrelenir ve şifrelenmiş metin konsola yazdırılır.

Bu C# kodunu kullanarak istediğiniz metni Md5 formatında şifreleyebilirsiniz.